Bản dịch của từ Unwelcome trong tiếng Việt

Unwelcome

Adjective

Unwelcome Adjective

/ənwˈɛlkəm/
/ənwˈɛlkəm/
01

(của một vị khách hoặc người mới đến) không được đón nhận một cách vui vẻ.

Of a guest or new arrival not gladly received

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Unwelcome

Không có idiom phù hợp