Bản dịch của từ Using trong tiếng Việt

Using

Verb

Using (Verb)

jˈuzɪŋ
jˈuzɪŋ
01

Phân từ hiện tại và danh động từ sử dụng

Present participle and gerund of use

Ví dụ

Using technology to connect with friends is common nowadays.

Sử dụng công nghệ để kết nối với bạn bè là phổ biến ngày nay.

She enjoys using social media to share photos and updates.

Cô ấy thích sử dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh và tin tức.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

6.0/8Cao
Listening
Cao
Speaking
Trung bình
Reading
Cao
Writing Task 1
Cao
Writing Task 2
Cao

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Using

Không có idiom phù hợp