Bản dịch của từ Wily trong tiếng Việt

Wily

Adjective

Wily (Adjective)

wˈɑɪli
wˈɑɪli
01

Có kỹ năng đạt được lợi thế, đặc biệt là lừa dối.

Skilled at gaining an advantage especially deceitfully

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Wily

Không có idiom phù hợp