Bản dịch của từ Alluring trong tiếng Việt

Alluring

Adjective

Alluring Adjective

/əlˈʊɹɪŋ/
/əlˈʊɹɪŋ/
01

Hấp dẫn hoặc hấp dẫn một cách mạnh mẽ và bí ẩn; quyến rũ.

Powerfully and mysteriously attractive or fascinating seductive

Ví dụ

Her alluring smile captivated everyone at the social event.

Nụ cười quyến rũ của cô ấy làm cho mọi người say mê tại sự kiện xã hội.

The alluring music drew people to the social gathering.

Âm nhạc quyến rũ đã thu hút mọi người đến buổi tụ tập xã hội.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Alluring

Không có idiom phù hợp