Bản dịch của từ Associated trong tiếng Việt

Associated

Adjective

Associated Adjective

/əsˈoʊsieɪtəd/
/əsˈoʊʃieɪtəd/
01

Được kết nối hoặc hợp nhất với một công ty khác. (của một công ty)

Connected or amalgamated with another company of a company

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI
02

Kết nối với một cái gì đó hoặc một người khác. (của một người hoặc vật)

Connected with something or another person of a person or thing

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Associated

Không có idiom phù hợp