Bản dịch của từ Cenogenetic trong tiếng Việt

Cenogenetic

Adjective

Cenogenetic Adjective

/sinədʒənˈɛtɪk/
/sinədʒənˈɛtɪk/
01

Thuộc hoặc liên quan đến các sinh vật không phát triển đến mức trưởng thành hoặc phát triển theo cách khác với tổ tiên của chúng.

Of or relating to organisms that do not develop to maturity or that develop in a manner different from that of their ancestors

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Cenogenetic

Không có idiom phù hợp