Bản dịch của từ Eurasian trong tiếng Việt

Eurasian

AdjectiveNoun [U/C]

Eurasian (Adjective)

jʊɹˈeɪʒɪn
jʊɹˈeɪʒn
01

Liên quan đến châu âu và châu á

Relating to europe and asia

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Eurasian (Noun)

jʊɹˈeɪʒɪn
jʊɹˈeɪʒn
01

Một người có nguồn gốc châu âu và châu á hỗn hợp

A person of mixed european and asian descent

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Eurasian

Không có idiom phù hợp