Bản dịch của từ Hebraical trong tiếng Việt

Hebraical

Adjective

Hebraical Adjective

/həbɹˈɑtɨkəl/
/həbɹˈɑtɨkəl/
01

Liên quan đến hoặc đặc điểm của ngôn ngữ tiếng do thái hoặc người do thái.

Relating to or characteristic of the hebrew language or hebrew people

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Hebraical

Không có idiom phù hợp