Bản dịch của từ Impossible trong tiếng Việt

Impossible

Adjective

Impossible Adjective

/ɪmˈpɒs.ə.bəl/
/ɪmˈpɑː.sə.bəl/
01

Không thể, không khả thi

Impossible, not feasible

Ví dụ

It is impossible to withdraw money without a valid ID.

Không thể rút tiền nếu không có giấy tờ tùy thân hợp lệ.

The bank considers the loan request impossible due to low credit score.

Ngân hàng coi yêu cầu vay là không thể do điểm tín dụng thấp.

02

Không thể xảy ra, tồn tại hoặc được thực hiện.

Not able to occur, exist, or be done.

Ví dụ

Achieving world peace seems impossible.

Đạt được hòa bình thế giới dường như không thể.

Erasing poverty entirely is an impossible task.

Xóa bỏ nghèo đói hoàn toàn là một nhiệm vụ không thể.

Kết hợp từ của Impossible (Adjective)

CollocationVí dụ

Seemingly impossible

Dường như không thể

The task of eradicating poverty seems seemingly impossible to achieve.

Nhiệm vụ loại bỏ nghèo đó dường như không thể đạt được.

Near impossible

Gần như không thể

It is near impossible to achieve a perfect score in ielts.

Việc đạt điểm tuyệt đối trong bài thi ielts gần như không thể.

Financially impossible

Không thể tài chính được

It is financially impossible to afford a luxury vacation every year.

Việc chi trả cho một kỳ nghỉ sang trọng mỗi năm là không thể tài chính.

Totally impossible

Hoàn toàn không thể

It is totally impossible to finish writing the essay in 5 minutes.

Hoàn thành viết bài luận trong 5 phút là hoàn toàn không thể.

Apparently impossible

Dường như không thể

It is apparently impossible to finish the essay in 10 minutes.

Có vẻ như không thể hoàn thành bài luận trong 10 phút.

Mô tả từ

“impossible” thường xuất hiện ở các kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing Task 2 với đa dạng chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “không thể, không khả thi” (ví dụ tỷ lệ xuất hiện ở kỹ năng Speaking là 13 lần/185614 và ở kỹ năng Writing Task 2 là 15 lần/15602 từ được sử dụng). Tuy nhiên, từ “impossible” gần như không xuất hiện ở kỹ năng Writing Task 1 với nghĩa tương tự. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “impossible” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết luận trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

4.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Impossible

Không có idiom phù hợp