Bản dịch của từ Including trong tiếng Việt

Including

Preposition

Including Preposition

/ɪnkludɪŋ/
/ɪnklˈudɪŋ/
01

Chẳng hạn như, trong số đó; giới thiệu một hoặc nhiều phần của nhóm hoặc chủ đề vừa được đề cập.

Such as among which introducing one or more parts of the group or topic just mentioned

Ví dụ

The social activities, including charity events, were well-received.

Các hoạt động xã hội, bao gồm các sự kiện từ thiện, đã được đón nhận tốt.

The discussion covered various topics, including climate change and poverty.

Cuộc thảo luận bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm biến đổi khí hậu và nghèo đói.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Including

Không có idiom phù hợp