Bản dịch của từ Inutility trong tiếng Việt

Inutility

Noun [U/C]Adjective

Inutility Noun

/ɪnjutˈɪlɪti/
/ɪnjutˈɪlɪti/
01

Thiếu sử dụng hoặc dịch vụ

Lack of use or service

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Inutility Adjective

/ɪnjutˈɪlɪti/
/ɪnjutˈɪlɪti/
01

Không hữu ích; không hiệu quả

Not useful ineffective

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Inutility

Không có idiom phù hợp