Bản dịch của từ Unscholarly trong tiếng Việt

Unscholarly

Adjective

Unscholarly (Adjective)

ənskˈɑləli
ənskˈɑləli
01

Không thể hiện được tính chất học hỏi và chú ý đến chi tiết của một học giả.

Not showing the learning and attention to detail characteristic of a scholar

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Unscholarly

Không có idiom phù hợp