Bản dịch của từ Cuspidated trong tiếng Việt

Cuspidated

AdjectiveVerb

Cuspidated Adjective

/kˈʌspədˌeɪtəd/
/kˈʌspədˌeɪtəd/
01

Kết thúc ở một điểm nhọn hoặc đỉnh

Ending in a sharp point or apex

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Cuspidated Verb

/kˈʌspədˌeɪtəd/
/kˈʌspədˌeɪtəd/
01

Có răng nhọn hoặc răng nhọn

Having a cuspidate tip or cuspidate teeth

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Cuspidated

Không có idiom phù hợp