Bản dịch của từ Make difficult trong tiếng Việt

Make difficult

Verb

Make difficult Verb

01

Cố ý tạo ra một tình huống khó thực hiện hoặc khó hiểu

To intentionally create a situation where something is hard to do or understand

Ví dụ

Some people make difficult decisions under pressure during the IELTS exam.

Một số người đưa ra quyết định khó khăn dưới áp lực trong kỳ thi IELTS.

It's important not to make writing tasks more difficult than they are.

Quan trọng là không làm cho bài viết khó khăn hơn.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Make difficult

Không có idiom phù hợp