Bản dịch của từ Rigid trong tiếng Việt

Rigid

AdjectiveNoun [U/C]

Rigid (Adjective)

ɹˈɪdʒɪd
ɹˈɪdʒɪd
01

Không thể thay đổi hoặc điều chỉnh.

Not able to be changed or adapted.

Ví dụ

His rigid beliefs prevented him from considering other perspectives.

Niềm tin cứng rắn của anh ấy ngăn cản anh ấy xem xét các quan điểm khác.

The rigid social norms in that community stifled individual expression.

Các quy tắc xã hội cứng nhắc trong cộng đồng đó làm ngột ngạt sự biểu đạt cá nhân.

02

Không thể uốn cong hoặc bị biến dạng; không linh hoạt.

Unable to bend or be forced out of shape; not flexible.

Ví dụ

The rigid rules of the social club must be followed.

Các quy tắc cứng nhắc của câu lạc bộ xã hội phải được tuân thủ.

Her rigid beliefs made it hard for her to accept change.

Niềm tin cứng nhắc của cô ấy làm cho cô ấy khó chấp nhận sự thay đổi.

Kết hợp từ của Rigid (Adjective)

CollocationVí dụ

Completely rigid

Hoàn toàn cứng nhắc

His social beliefs were completely rigid.

Tin tức xã hội của anh ấy hoàn toàn cứng rãi.

Overly rigid

Quá cứng nhắc

Her strict rules made the party feel overly rigid and uncomfortable.

Các quy tắc nghiêm ngặt của cô ấy khiến bữa tiệc cảm thấy quá cứng nhắc và không thoải mái.

Almost rigid

Gần như cứng nhắc

Her social behavior was almost rigid at the party.

Hành vi xã hội của cô ấy gần như cứng nhắc tại bữa tiệc.

Fairly rigid

Khá cứng

The social norms in the community are fairly rigid.

Các quy tắc xã hội trong cộng đồng khá cứng nhắc.

Increasingly rigid

Ngày càng nghiêm ngặt

The school rules are increasingly rigid.

Các quy tắc của trường ngày càng nghiêm ngặt.

Rigid (Noun)

ɹˈɪdʒɪd
ɹˈɪdʒɪd
01

Một chiếc xe tải không có khớp nối.

A lorry which is not articulated.

Ví dụ

The rigid was used to transport goods to the remote village.

Xe tải không nối chuyển hàng đến làng xa.

The company purchased a new rigid for their delivery services.

Công ty mua một chiếc xe tải không nối cho dịch vụ giao hàng của họ.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Rigid

Không có idiom phù hợp