Bản dịch của từ Ubiquitousness trong tiếng Việt

Ubiquitousness

Noun [U/C]Adjective

Ubiquitousness (Noun)

jˌubɨkwˈɪstənsəs
jˌubɨkwˈɪstənsəs
01

Thực tế xuất hiện ở khắp mọi nơi hoặc rất phổ biến

The fact of appearing everywhere or of being very common

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Ubiquitousness (Adjective)

jˌubɨkwˈɪstənsəs
jˌubɨkwˈɪstənsəs
01

Hiện diện, xuất hiện hoặc tìm thấy ở mọi nơi

Present appearing or found everywhere

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Ubiquitousness

Không có idiom phù hợp