Bản dịch của từ Unaccountable trong tiếng Việt

Unaccountable

Adjective

Unaccountable Adjective

/ʌnəkˈaʊntəbl/
/ʌnəkˈaʊntəbl/
01

Không thể giải thích được.

Unable to be explained

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI
02

(của một cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan) không được yêu cầu hoặc mong đợi biện minh cho hành động hoặc quyết định; không chịu trách nhiệm về kết quả hoặc hậu quả.

Of a person organization or institution not required or expected to justify actions or decisions not responsible for results or consequences

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Unaccountable

Không có idiom phù hợp