Bản dịch của từ Difficult trong tiếng Việt

Difficult

Adjective

Difficult (Adjective)

ˈdɪf.ɪ.kəlt
ˈdɪf.ə.kəlt
01

Khó, khó khăn

Difficult, difficult

Ví dụ

The difficult decision to implement the new policy caused controversy.

Quyết định khó khăn về việc thực thi chính sách mới gây ra tranh cãi.

Learning a new language can be difficult for some students.

Học một ngôn ngữ mới có thể khó khăn đối với một số học sinh.

02

Cần nhiều nỗ lực hoặc kỹ năng để hoàn thành, xử lý hoặc hiểu.

Needing much effort or skill to accomplish, deal with, or understand.

Ví dụ

The difficult task of organizing a charity event requires careful planning.

Việc khó khăn của việc tổ chức một sự kiện từ thiện đòi hỏi kế hoạch cẩn thận.

Understanding complex social issues can be difficult for many people.

Hiểu vấn đề xã hội phức tạp có thể khó khăn đối với nhiều người.

Kết hợp từ của Difficult (Adjective)

CollocationVí dụ

A little difficult

Hơi khó khăn

Making new friends can be a little difficult in a foreign country.

Kết bạn mới có thể hơi khó khăn ở một quốc gia nước ngoài.

Extremely difficult

Vô cùng khó khăn

Understanding complex social issues can be extremely difficult.

Hiểu biết về các vấn đề xã hội phức tạp có thể rất khó khăn.

Exceedingly difficult

Vô cùng khó khăn

Finding affordable housing in the city can be exceedingly difficult.

Tìm nhà ở giá phải chăng ở thành phố có thể rất khó khăn.

Particularly difficult

Đặc biệt khó khăn

Understanding cultural nuances can be particularly difficult in social interactions.

Hiểu biết sâu hơn về nền văn hóa có thể đặc biệt khó khăn trong giao tiếp xã hội.

Notoriously difficult

Nổi tiếng khó khăn

Learning a new language can be notoriously difficult for adults.

Học một ngôn ngữ mới có thể là vô cùng khó khăn đối với người lớn.

Mô tả từ

“difficult” xuất hiện rất thường xuyên ở cả 4 kỹ năng Listening, Reading, Speaing và Writing Task 2 về đa dạng chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “Khó, khó khăn” (ví dụ tỷ lệ xuất hiện của từ này trong Speaking là 81 lần/185614 từ được sử dụng và ở Writing Task 2 là 49 lần/183396 từ được sử dụng). Tuy nhiên, từ này ít khi được sử dụng trong Writing Task 1, tỷ lệ xuất hiện trong kỹ năng này 3 lần/14894 từ được sử dụng. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “difficult” trong câu văn, bài luận để ứng dụng trong tình huống nghe, đọc hiểu, nói và viết luận trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

5.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Difficult

Không có idiom phù hợp