Bản dịch của từ Distro hopping trong tiếng Việt

Distro hopping

Phrase

Distro hopping Phrase

/dɨstɹˈʌphˌæfɨŋ/
/dɨstɹˈʌphˌæfɨŋ/
01
Việc thực hiện chuyển đổi thường xuyên giữa các bản phân phối linux khác nhau trên máy tính của một người.The practice of regularly switching between different linux distributions on one's computer.
Ví dụ
Many tech enthusiasts enjoy distro hopping to experience various Linux distributions.Nhiều người đam mê công nghệ thích thực hành distro hopping để trải nghiệm các bản phân phối Linux khác nhau.
Distro hopping can be time-consuming but provides valuable insights for users.Distro hopping có thể tốn thời gian nhưng cung cấp thông tin quý giá cho người dùng.
Góp ý & Báo lỗi nội dungMọi phản hồi của bạn sẽ được lắng nghe và góp phần giúp ZIM cải thiện chất lượng từ điển tốt nhất.

Video phát âm

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp
Góp ý & Báo lỗi nội dungMọi phản hồi của bạn sẽ được lắng nghe và góp phần giúp ZIM cải thiện chất lượng từ điển tốt nhất.

Tần suất xuất hiện

1.0/8Thấp
Listening
Thấp
Speaking
Thấp
Reading
Thấp
Writing Task 1
Thấp
Writing Task 2
Thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Góp ý & Báo lỗi nội dungMọi phản hồi của bạn sẽ được lắng nghe và góp phần giúp ZIM cải thiện chất lượng từ điển tốt nhất.

Idiom with Distro hopping

Không có idiom phù hợp
Góp ý & Báo lỗi nội dungMọi phản hồi của bạn sẽ được lắng nghe và góp phần giúp ZIM cải thiện chất lượng từ điển tốt nhất.