Bản dịch của từ Heartily trong tiếng Việt

Heartily

Adverb

Heartily (Adverb)

hˈɑɹtəli
hˈɑɹtli
01

Đến một mức độ tuyệt vời; rất (đặc biệt là khi đề cập đến cảm xúc cá nhân)

To a great degree very especially with reference to personal feelings

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI
02

Một cách nồng nhiệt.

In a hearty manner

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Heartily

Không có idiom phù hợp