Bản dịch của từ Intestines trong tiếng Việt

Intestines

Noun [U/C]Noun [C]

Intestines (Noun)

ɪntˈɛstnz
ɪntˈɛstnz
01

Bộ phận cơ thể nối dạ dày với hậu môn, nơi thức ăn được tiêu hóa

The part of the body that connects the stomach to the anus where food is digested

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Intestines (Noun Countable)

ɪntˈɛstnz
ɪntˈɛstnz
01

Một cơ quan nội tạng mà thức ăn đi qua trong quá trình tiêu hóa nó

An internal organ that food passes through during the process of digesting it

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Intestines

Không có idiom phù hợp