Bản dịch của từ Moderating trong tiếng Việt

Moderating

VerbNoun [U/C]

Moderating Verb

/mˈɑdɚeɪtɪŋ/
/mˈɑdɚeɪtɪŋ/
01

Để thực hiện hoặc trở nên ít cực đoan, dữ dội, nghiêm ngặt hoặc bạo lực

To make or become less extreme intense rigorous or violent

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Moderating Noun

01

Một người hoặc vật kiểm duyệt

A person or thing that moderates

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Moderating

Không có idiom phù hợp