Bản dịch của từ Africa trong tiếng Việt

Africa

Noun [U/C]

Africa Noun

/ˈæfɚkə/
/ˈæfɹɪkə/
01

Lục địa lớn thứ hai trên thế giới, phía nam châu âu và giữa đại tây dương và ấn độ dương

The second largest continent in the world south of europe and between the atlantic and indian oceans

Ví dụ

Many countries in Africa are experiencing rapid population growth.

Nhiều quốc gia ở Châu Phi đang trải qua sự tăng trưởng dân số nhanh chóng.

Wildlife conservation is crucial in Africa due to its diverse ecosystems.

Bảo tồn động vật hoang dã là rất quan trọng ở Châu Phi vì hệ sinh thái đa dạng của nó.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Africa

Không có idiom phù hợp