Bản dịch của từ Modern trong tiếng Việt

Modern

AdjectiveNoun [U/C]

Modern (Adjective)

ˈmɒd.ən
ˈmɑː.dɚn
01

Hiện đại

Modern

Ví dụ

Modern technology has revolutionized social interactions.

Công nghệ hiện đại đã cách mạng hóa các tương tác xã hội.

Many young people prefer modern social media platforms.

Nhiều người trẻ thích các nền tảng truyền thông xã hội hiện đại.

02

Liên quan đến thời điểm hiện tại hoặc gần đây trái ngược với quá khứ xa xôi.

Relating to the present or recent times as opposed to the remote past.

Ví dụ

Modern technology has transformed social interactions worldwide.

Công nghệ hiện đại đã biến đổi tương tác xã hội trên toàn cầu.

In modern society, social media plays a crucial role in communication.

Trong xã hội hiện đại, truyền thông xã hội đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp.

Modern (Noun)

mˈɑdɚn
mˈɑdəɹn
01

Người ủng hộ hoặc thực hành việc rời xa các phong cách hoặc giá trị truyền thống.

A person who advocates or practises a departure from traditional styles or values.

Ví dụ

She is considered a modern for challenging old societal norms.

Cô ấy được coi là một người hiện đại khi thách thức các chuẩn mực xã hội cũ.

The artist is known as a modern for his innovative artworks.

Nghệ sĩ được biết đến như một người hiện đại với các tác phẩm sáng tạo của mình.

Mô tả từ

“modern” xuất hiện rất thường xuyên ở kỹ năng Writing Task 2 với đa dạng các chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “hiện đại” (tỷ lệ xuất hiện trong kỹ năng này là 75 lần/15602 từ được sử dụng). Từ này cũng thường xuất hiện ở các kỹ năng còn lại với nghĩa tương tự (ví dụ tỷ lệ xuất hiện trong kỹ năng Reading là 59 lần/183396 từ được sử dụng). Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “modern” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

6.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Cao

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Modern

Không có idiom phù hợp