Bản dịch của từ Openly trong tiếng Việt

Openly

Adverb

Openly Adverb

/ˈoʊpn̩li/
/ˈoʊpn̩li/
01

Không che giấu, lừa dối hoặc quanh co, đặc biệt khi những điều này có thể được dự đoán trước; thẳng thắn hoặc thành thật.

Without concealment, deception, or prevarication, especially where these might be expected; frankly or honestly.

Ví dụ

He openly admitted his mistake during the meeting.

Anh ấy đã công khai thừa nhận sai lầm của mình trong cuộc họp.

She openly shared her ideas with the group.

Cô ấy đã cởi mở chia sẻ ý tưởng của mình với nhóm.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Openly

Không có idiom phù hợp