Bản dịch của từ Principal city trong tiếng Việt

Principal city

Noun [U/C]Adjective

Principal city (Noun)

pɹˈɪnsəpəl sˈɪti
pɹˈɪnsəpəl sˈɪti
01

Một thành phố lớn nhất hoặc quan trọng nhất trong một khu vực cụ thể

A city that is the largest or most important in a particular area

Ví dụ

Los Angeles is the principal city in California.

Los Angeles là thành phố chính ở California.

Sacramento is not the principal city in New York.

Sacramento không phải là thành phố chính ở New York.

Principal city (Adjective)

pɹˈɪnsəpəl sˈɪti
pɹˈɪnsəpəl sˈɪti
01

Đầu tiên theo thứ tự quan trọng; chủ yếu.

First in order of importance main

Ví dụ

New York is the principal city in the United States.

New York là thành phố chính ở Hoa Kỳ.

Los Angeles is not the principal city in California.

Los Angeles không phải là thành phố chính ở California.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Principal city

Không có idiom phù hợp