Bản dịch của từ Human trong tiếng Việt

Human

Noun [C]AdjectiveNoun [U/C]

Human (Noun Countable)

ˈhjuː.mən
ˈhjuː.mən
01

Nhân loại

Mankind

Ví dụ

Human society has evolved over centuries.

Xã hội loài người đã phát triển qua nhiều thế kỷ.

The study of human behavior is fascinating.

Nghiên cứu về hành vi của con người rất hấp dẫn.

Human (Adjective)

hjˈumn̩
jˈumn̩
01

Liên quan đến hoặc đặc trưng của loài người.

Relating to or characteristic of humankind.

Ví dụ

Human rights are essential in a just society.

Quyền con người quan trọng trong xã hội công bằng.

Human behavior can be influenced by social norms.

Hành vi của con người có thể bị ảnh hưởng bởi quy tắc xã hội.

Human (Noun)

hjˈumn̩
jˈumn̩
01

Một con người.

A human being.

Ví dụ

Humans are social creatures who thrive in communities.

Con người là những sinh vật xã hội thịnh vượng trong cộng đồng.

The study of human behavior is crucial in understanding society.

Nghiên cứu hành vi con người quan trọng để hiểu xã hội.

Mô tả từ

“human" xuất hiện rất thường xuyên ở kỹ năng Writing Task 2 với đa dạng các chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “nhân loại, con người” (tỷ lệ xuất hiện trong kỹ năng này là 54 lần/15602 từ được sử dụng). Ngoài ra, từ này cũng thường xuất hiện ở các kỹ năng còn lại (ví dụ tỷ lệ xuất hiện trong kỹ năng Reading là 163 lần/185614 từ được sử dụng). Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “human” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

6.0/8Cao
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Cao
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Cao

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Human

The milk of human kindness

ðə mˈɪlk ˈʌv hjˈumən kˈaɪndnəs

Lòng nhân ái/ Lòng nhân từ/ Tình người

Natural kindness and sympathy shown to others.

She always shows the milk of human kindness towards everyone.

Cô ấy luôn thể hiện sự tử tế và thông cảm tự nhiên đối với mọi người.