Bản dịch của từ Implants trong tiếng Việt

Implants

Noun [U/C]Verb

Implants Noun

/ˈɪmplænts/
/ˈɪmplænts/
01

Một vật được cấy ghép, đặc biệt là một mảnh mô, thiết bị giả hoặc vật thể khác

A thing that is implanted especially a piece of tissue prosthetic device or other object

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Implants Verb

/ˈɪmplænts/
/ˈɪmplænts/
01

Chèn hoặc sửa chữa (khăn giấy, thiết bị giả hoặc vật thể khác)

Insert or fix tissue prosthetic device or other object

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Implants

Không có idiom phù hợp