Bản dịch của từ Prostitute trong tiếng Việt

Prostitute

Noun [U/C]Verb

Prostitute Noun

/pɹˈɑstətˌut/
/pɹˈɑstɪtˌut/
01

Một người, đặc biệt là phụ nữ, tham gia vào hoạt động tình dục để trả tiền.

A person in particular a woman who engages in sexual activity for payment

Ví dụ

The police arrested a prostitute for soliciting in the city.

Cảnh sát bắt một gái mại dâm vì môi giới trong thành phố.

She decided to leave her life as a prostitute and start anew.

Cô quyết định rời bỏ cuộc sống làm gái mại dâm và bắt đầu lại từ đầu.

Kết hợp từ của Prostitute (Noun)

CollocationVí dụ

Child prostitute

Bán dâm trẻ em

The child prostitute was rescued by a social worker.

Đứa trẻ bán dâm đã được cứu by một nhân viên xã hội.

Female prostitute

Gái mại dâm

The female prostitute was arrested for soliciting on the street.

Người phụ nữ mại dâm đã bị bắt vì môi giới trên đường phố.

Street prostitute

Gái mại dâm đường phố

The street prostitute offered services to passersby in the alley.

Người bán dâm trên đường cung cấp dịch vụ cho người qua đường trong hẻm.

Male prostitute

Đồng tính nam bán dâm

The male prostitute offered his services discreetly in the city.

Người đàn ông bán dâm cung cấp dịch vụ một cách kín đáo trong thành phố.

High-class prostitute

Gái mại dâm cao cấp

The high-class prostitute was seen entering the luxury hotel discreetly.

Người phụ nữ điếm cao cấp đã được thấy vào khách sạn sang trọng một cách kín đáo.

Prostitute Verb

/pɹˈɑstətˌut/
/pɹˈɑstɪtˌut/
01

Đề nghị (ai đó) hoạt động tình dục để đổi lấy tiền.

Offer someone for sexual activity in exchange for payment

Ví dụ

She decided to prostitute herself to support her family financially.

Cô ấy quyết định bán dâm để hỗ trợ gia đình mình về mặt tài chính.

Prostitution is illegal in many countries due to its harmful effects.

Bán dâm là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia do ảnh hưởng có hại của nó.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Prostitute

Không có idiom phù hợp