Bản dịch của từ Rejects trong tiếng Việt

Rejects

VerbNoun [U/C]

Rejects Verb

/ɹɪdʒˈɛks/
/ɹɪdʒˈɛkts/
01

Từ chối chấp nhận, sử dụng hoặc tin vào điều gì đó hoặc ai đó

To refuse to accept use or believe something or someone

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Rejects Noun

/ɹˈidʒɛks/
/ɹˈidʒɛkts/
01

Một người hoặc vật không được coi là phù hợp cho một cái gì đó

A person or thing not considered suitable for something

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Rejects

Không có idiom phù hợp