Bản dịch của từ Cruel trong tiếng Việt

Cruel

AdjectiveVerb

Cruel (Adjective)

kɹˈul̩
kɹˈul
01

Cố ý gây đau đớn, khổ sở cho người khác hoặc không quan tâm đến điều đó.

Wilfully causing pain or suffering to others, or feeling no concern about it.

Ví dụ

Her cruel remarks hurt his feelings deeply.

Những lời nói tàn nhẫn của cô ấy làm tổn thương tình cảm anh ta sâu sắc.

The cruel treatment of animals sparked public outrage.

Cách xử lý tàn nhẫn đối với động vật đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng.

Kết hợp từ của Cruel (Adjective)

CollocationVí dụ

Unspeakably cruel

Vô cùng tàn nhẫn

The social experiment revealed an unspeakably cruel side of humanity.

Thí nghiệm xã hội đã tiết lộ một phía vô cùng tàn nhẫn của con người.

Deliberately cruel

Cố ý độc ác

He was deliberately cruel to his classmates, making fun of them.

Anh ta đã cố tình độc ác với bạn cùng lớp, chế nhạo họ.

Slightly cruel

Hơi tàn nhẫn

Her comment was slightly cruel during the social gathering.

Bình luận của cô ấy hơi tàn nhẫn trong buổi tụ tập xã hội.

Extremely cruel

Vô cùng tàn nhẫn

The cyberbullying incident was extremely cruel and caused deep emotional harm.

Vụ việc bắt nạt trực tuyến rất tàn độc và gây tổn thương tinh thần sâu sắc.

Fairly cruel

Tương đối tàn nhẫn

His actions towards the homeless were fairly cruel.

Hành động của anh ấy đối với người vô gia cư khá độc ác.

Cruel (Verb)

kɹˈul̩
kɹˈul
01

Làm hỏng hoặc hủy hoại (một cơ hội hoặc cơ hội thành công)

Spoil or ruin (an opportunity or a chance of success)

Ví dụ

She cruelly dashed his hopes of promotion.

Cô ấy tàn nhẫn đánh bại hy vọng thăng chức của anh ấy.

The unfair decision cruelled their chances of winning the competition.

Quyết định không công bằng làm hỏng cơ hội của họ trong cuộc thi.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Trung bình
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Cruel

Không có idiom phù hợp