Bản dịch của từ Forget trong tiếng Việt

Forget

Verb

Forget Verb

/fəˈɡet/
/fɚˈɡet/
01

Quên, không nhớ đến

Forget, don't remember

Ví dụ

She forgets to call her friend on her birthday.

Cô ấy quên gọi cho bạn mình vào ngày sinh nhật của mình.

He always forgets to reply to messages on time.

Anh ấy luôn quên trả lời tin nhắn đúng giờ.

02

Không nhớ nổi.

Fail to remember.

Ví dụ

I always forget to call my friend on his birthday.

Tôi luôn quên gọi cho bạn vào ngày sinh nhật của anh ấy.

Don't forget to bring the gift to the social gathering.

Đừng quên mang quà đến buổi tụ tập xã hội.

Kết hợp từ của Forget (Verb)

CollocationVí dụ

Keep forgetting

Luôn quên

I keep forgetting to mention her achievements in my ielts essay.

Tôi luôn quên đề cập đến thành tích của cô ấy trong bài luận ielts của tôi.

Forget all about something

Quên hết về điều gì đó

Don't forget all about your social responsibilities.

Đừng quên tất cả về trách nhiệm xã hội của bạn.

Mô tả từ

“forget" thường xuất hiện ở 2 kỹ năng kỹ năng Listening và Speaking với đa dạng các chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “quên, không nhớ đến” (ví dụ tỷ lệ xuất hiện trong Listening là 16 lần/148371và ở kỹ năng Speaking là 30 lần/185614 từ được sử dụng). Tuy nhiên, từ này có tần suất sử dụng ít hơn ở những kỹ năng còn lại và gần như không xuất hiện ở kỹ năng Writing Task 1 với nghĩa tương tự. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “forget” trong câu văn để sử dụng trong các tình huống nghe và nói trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

4.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Forget

Don't forget to write.

/dˈoʊnt fɚɡˈɛt tˈu ɹˈaɪt./

Nhớ viết thư nhé/ Nhớ liên lạc nhé

A parting comment made to someone in place of a regular good-bye.

Don't be a stranger!

Đừng xa lạ!

Thành ngữ cùng nghĩa: remember to write...