Bản dịch của từ Integrated trong tiếng Việt

Integrated

VerbAdjectiveNoun [U/C]

Integrated Verb

/ˈɪnəgɹeɪtɪd/
/ˈɪntəgɹeɪtɪd/
01

Kết hợp (thứ này) với thứ khác để chúng trở thành một tổng thể

Combine one thing with another so that they become a whole

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Integrated Adjective

/ˈɪnəgɹeɪtɪd/
/ˈɪntəgɹeɪtɪd/
01

Kết hợp hoặc phối hợp các yếu tố riêng biệt để tạo nên một tổng thể hài hòa, có mối liên hệ với nhau

Combining or coordinating separate elements so as to provide a harmonious interrelated whole

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Integrated Noun

/ˈɪnəgɹeɪtɪd/
/ˈɪntəgɹeɪtɪd/
01

Một tổng thể tích hợp

An integrated whole

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp
Không có từ phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Integrated

Không có idiom phù hợp