Bản dịch của từ Insane trong tiếng Việt

Insane

Adjective

Insane (Adjective)

ɪnsˈeɪn
ɪnsˈeɪn
01

Gây sốc; tàn nhẫn.

Shocking outrageous

Ví dụ

The price of designer bags is insane.

Giá của túi thiết kế là điên rồ.

His insane behavior at the party shocked everyone.

Hành vi điên rồ của anh ấy tại bữa tiệc làm cho mọi người bất ngờ.

02

Trong trạng thái tinh thần cản trở nhận thức, hành vi hoặc tương tác xã hội bình thường; bị bệnh tâm thần nặng.

In a state of mind which prevents normal perception behaviour or social interaction seriously mentally ill

Ví dụ

The man's insane behavior led to his isolation from society.

Hành vi điên rồ của người đàn ông dẫn đến sự cô lập của anh ta khỏi xã hội.

Her insane actions made her unable to maintain friendships.

Hành động điên rồ của cô ấy làm cho cô ấy không thể duy trì tình bạn.

Kết hợp từ của Insane (Adjective)

CollocationVí dụ

Certifiably insane

Chắc chắn điên cuồng

His behavior was certifiably insane at the social gathering.

Hành vi của anh ấy đã được chứng nhận là điên rồ tại buổi tụ tập xã hội.

Utterly insane

Hoàn toàn điên rồ

His plan to build a roller coaster in his backyard was utterly insane.

Kế hoạch xây dựng một tàu lượn trong sân sau của anh ấy hoàn toàn điên rồ.

Completely insane

Hoàn toàn điên

His idea of jumping off the bridge is completely insane.

Ý tưởng của anh ta nhảy từ cầu hoàn toàn điên rồ.

Almost insane

Gần như điên rồ

Her obsession with social media made her almost insane.

Sự ám ảnh với mạng xã hội khiến cô ấy gần như điên.

A little insane

Hơi điên

Her idea of starting a cat fashion show is a little insane.

Ý tưởng của cô ấy về việc tổ chức một buổi trình diễn thời trang mèo hơi điên rồ.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Insane

Không có idiom phù hợp