Bản dịch của từ Exclude trong tiếng Việt

Exclude

Verb

Exclude Verb

/ɪksklˈud/
/ɪksklˈud/
01

(thông tục) trục xuất; để đưa ra.

(transitive) to expel; to put out.

Ví dụ

Schools should not exclude students based on their background.

Trường học không nên loại trừ học sinh dựa trên lý lịch của họ.

Excluding someone from a group can lead to feelings of isolation.

Việc loại trừ một ai đó khỏi nhóm có thể dẫn đến cảm giác bị cô lập.

02

(ngoại động) cấm (ai đó hoặc cái gì đó) đi vào; để tránh xa.

(transitive) to bar (someone or something) from entering; to keep out.

Ví dụ

Some exclusive clubs exclude non-members from entering their premises.

Một số câu lạc bộ độc quyền không cho phép những người không phải là thành viên vào cơ sở của họ.

The event excluded individuals without invitations from attending the party.

Sự kiện đã loại trừ những cá nhân không có lời mời tham dự bữa tiệc.

03

(chuyển tiếp, y học) loại bỏ khỏi việc xem xét chẩn đoán.

(transitive, medicine) to eliminate from diagnostic consideration.

Ví dụ

She chose to exclude him from the social event.

Cô đã chọn loại anh ta khỏi sự kiện xã hội.

The committee decided to exclude the controversial topic from discussion.

Ủy ban quyết định loại chủ đề gây tranh cãi ra khỏi cuộc thảo luận.

Kết hợp từ của Exclude (Verb)

CollocationVí dụ

Feel excluded

Cảm thấy bị loại trừ

Some students feel excluded from group projects in school.

Một số học sinh cảm thấy bị loại trừ khỏi dự án nhóm ở trường.

Socially excluded

Bị xã hội loại trừ

The homeless are often socially excluded from mainstream society.

Người vô gia cư thường bị cô lập xã hội.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Exclude

Không có idiom phù hợp