Bản dịch của từ Knitting trong tiếng Việt

Knitting

VerbNoun [U/C]

Knitting (Verb)

nˈɪɾɪŋ
nˈɪɾɪŋ
01

Phân từ hiện tại và gerund của đan

Present participle and gerund of knit

Ví dụ

She enjoys knitting scarves for her friends.

Cô ấy thích đan khăn cho bạn bè của mình.

Knitting circles are popular among elderly women in the community.

Nhóm đan của các bà lớn tuổi rất phổ biến trong cộng đồng.

Knitting (Noun)

nˈɪɾɪŋ
nˈɪɾɪŋ
01

Chất liệu đã hoặc đang được dệt kim.

Material that has been or is being knitted

Ví dụ

She enjoys knitting scarves for her friends during winter.

Cô ấy thích đan khăn cho bạn bè vào mùa đông.

Knitting clubs are popular among elderly people in the community.

Câu lạc bộ đan len rất phổ biến trong cộng đồng người cao tuổi.

02

(vận tải đường sắt, không chính thức, vương quốc anh) dây điện khí hóa trên cao, ohle

Rail transport informal uk overhead electrification wires ohle

Ví dụ

The knitting on the railway was damaged during the storm.

Sợi dây điện trên đường sắt bị hỏng trong cơn bão.

The workers were fixing the knitting to ensure smooth train operations.

Các công nhân đang sửa chữa sợi dây điện để đảm bảo hoạt động của tàu hỏa suôn sẻ.

03

Hành động của động từ đan; quy trình sản xuất vải dệt kim.

The action of the verb to knit the process of producing knitted material

Ví dụ

Knitting circles are popular among elderly women in the community.

Các nhóm đan len phổ biến trong cộng đồng phụ nữ cao tuổi.

She enjoys the soothing rhythm of knitting during social gatherings.

Cô ấy thích thú với nhịp điệu dễ chịu khi đan len trong các buổi tụ tập xã hội.

Kết hợp từ của Knitting (Noun)

CollocationVí dụ

Do knitting

Đan len

She enjoys doing knitting with her friends every weekend.

Cô ấy thích việc đan len cùng bạn bè mỗi cuối tuần.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

3.0/8Thấp
Listening
Trung bình
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Knitting

Không có idiom phù hợp