Bản dịch của từ Cement trong tiếng Việt

Cement

Noun [U/C]Verb

Cement (Noun)

sɪmˈɛnt
sɪmˈɛnt
01

Là chất bột được làm bằng cách nung vôi và đất sét, trộn với nước tạo thành vữa hoặc trộn với cát, sỏi, nước để làm bê tông.

A powdery substance made by calcining lime and clay mixed with water to form mortar or mixed with sand gravel and water to make concrete

Ví dụ

The construction workers used cement to build the new school.

Các công nhân xây dựng đã sử dụng xi măng để xây trường mới.

The cement truck delivered a load of cement to the site.

Xe xi măng đã chuyển một lô xi măng đến công trường.

Kết hợp từ của Cement (Noun)

CollocationVí dụ

Cold cement

Bê tông lạnh

The homeless man slept on the cold cement sidewalk.

Người đàn ông vô gia cư ngủ trên vỉa hè xi măng lạnh.

Wet cement

Xi măng ướt

The children played in wet cement, leaving footprints behind.

Những đứa trẻ chơi trong xi măng ướt, để lại dấu chân sau lưng.

Hard cement

Cứng như xi măng

The children played on the hard cement playground.

Các em bé chơi trên sân chơi bê tông cứng.

Cement (Verb)

sɪmˈɛnt
sɪmˈɛnt
01

Cố định bằng xi măng.

Fix with cement

Ví dụ

The community decided to cement the playground for safety.

Cộng đồng quyết định cố định sân chơi bằng xi măng để đảm bảo an toàn.

The organization plans to cement their partnership with a contract.

Tổ chức dự định cố định mối hợp tác với hợp đồng.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

2.0/8Thấp
Listening
Trung bình
Speaking
Rất thấp
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Cement

Không có idiom phù hợp