Bản dịch của từ Idle trong tiếng Việt

Idle

AdjectiveVerb

Idle Adjective

/ˈɑɪdl̩/
/ˈɑɪdl̩/
01

(của một người) trốn tránh công việc; lười biếng.

Of a person avoiding work lazy

Ví dụ

He was often idle, preferring to lounge around all day.

Anh ta thường lười biếng, thích nằm rảnh cả ngày.

The idle students wasted time instead of studying for exams.

Những học sinh lười biếng lãng phí thời gian thay vì học bài.

02

Không có mục đích hoặc tác dụng; vô nghĩa.

Without purpose or effect pointless

Ví dụ

She felt idle after finishing all her chores early.

Cô ấy cảm thấy rảnh rỗi sau khi hoàn thành tất cả công việc sớm.

Idle chatter filled the room during the boring meeting.

Những cuộc trò chuyện vô nghĩa lấp đầy phòng trong cuộc họp chán ngắt.

Kết hợp từ của Idle (Adjective)

CollocationVí dụ

Informal) idle

Không làm việc

During social gatherings, they engage in idle chatter about movies.

Trong các buổi tụ tập xã hội, họ tham gia trò chuyện vô nghĩa về phim ảnh.

Bone idle

Rất lười biếng

He is bone idle, always avoiding social responsibilities.

Anh ấy lười biếng, luôn tránh trách nhiệm xã hội.

Idle Verb

/ˈɑɪdl̩/
/ˈɑɪdl̩/
01

Dành thời gian không làm gì cả.

Spend time doing nothing

Ví dụ

He idles away hours scrolling through social media.

Anh ấy lãng phí giờ đồng hồ lướt trên mạng xã hội.

Students often idle in class when they finish their work early.

Học sinh thường lãng phí thời gian trong lớp khi họ hoàn thành công việc sớm.

02

(của động cơ) chạy chậm khi không có tải hoặc bị lệch số.

Of an engine run slowly while disconnected from a load or out of gear

Ví dụ

The car idles outside the house, waiting for its owner.

Chiếc xe đứng rảnh ngoài nhà, đợi chủ nhân của nó.

The engine idles as the group of friends chat on the sidewalk.

Động cơ chạy rất chậm trong khi nhóm bạn trò chuyện trên vỉa hè.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Trung bình
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Idle

Không có idiom phù hợp