Bản dịch của từ Nominate trong tiếng Việt

Nominate

AdjectiveVerb

Nominate (Adjective)

nˈɑmənət
nˈɑmənˌeit
01

Biểu thị một chủng tộc hoặc phân loài có cùng tên gọi với loài mà nó thuộc về, ví dụ: homo sapiens sapiens.

Denoting a race or subspecies which is given the same epithet as the species to which it belongs, e.g. homo sapiens sapiens.

Ví dụ

The nominate group of Homo sapiens sapiens is the most widely distributed.

Nhóm được đề cử của Homo sapiens sapiens được phân bố rộng rãi nhất.

The nominate race of the species is considered the standard.

Chủng tộc được đề cử của loài này được coi là tiêu chuẩn.

Nominate (Verb)

nˈɑmənət
nˈɑmənˌeit
01

Chỉ định (cái gì đó) một cách chính thức, thường là ngày hoặc địa điểm cho một sự kiện.

Specify (something) formally, typically the date or place for an event.

Ví dụ

They nominated Sarah to organize the charity event.

Họ đề cử Sarah tổ chức sự kiện từ thiện.

The committee will nominate the venue for the annual gala.

Ủy ban sẽ đề cử địa điểm tổ chức buổi dạ tiệc hàng năm.

02

Đề xuất hoặc chính thức tham gia với tư cách là ứng cử viên cho cuộc bầu cử hoặc cho danh hiệu hoặc giải thưởng.

Propose or formally enter as a candidate for election or for an honour or award.

Ví dụ

She nominated her best friend for the leadership position.

Cô đã đề cử người bạn thân nhất của mình vào vị trí lãnh đạo.

The committee will nominate outstanding volunteers for recognition.

Ủy ban sẽ đề cử những tình nguyện viên xuất sắc để công nhận.

Kết hợp từ của Nominate (Verb)

CollocationVí dụ

The power to nominate somebody

Quyền đề cử ai đó

She has the power to nominate candidates for the social committee.

Cô ấy có quyền đề cử ứng viên cho ủy ban xã hội.

The right to nominate somebody

Quyền đề cử ai đó

She has the right to nominate her best friend for the award.

Cô ấy có quyền đề cử bạn thân nhất của mình cho giải thưởng.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Nominate

Không có idiom phù hợp