Bản dịch của từ Fleece trong tiếng Việt

Fleece

Noun [U/C]Verb

Fleece Noun

/flˈis/
/flˈis/
01

Lớp lông cừu hoặc dê.

The woolly covering of a sheep or goat

Ví dụ

The farmer sheared the fleece off the sheep.

Người nông dân cắt lông cừu ra khỏi cừu.

The soft fleece was used to make warm blankets.

Lông mềm được sử dụng để làm chăn ấm.

02

Là loại vải ấm áp mềm mại có kết cấu tương tự len cừu, được dùng làm chất liệu lót.

A soft warm fabric with a texture similar to sheeps wool used as a lining material

Ví dụ

She wore a fleece jacket to stay warm during the winter.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông cừu để giữ ấm trong mùa đông.

The homeless shelter provided blankets made of fleece material.

Nơi trú ẩn cho người vô gia cư cung cấp chăn làm từ vật liệu lông cừu.

Fleece Verb

/flˈis/
/flˈis/
01

Nhận được rất nhiều tiền từ (ai đó), thường bằng cách tính giá quá cao hoặc lừa đảo họ.

Obtain a great deal of money from someone typically by overcharging or swindling them

Ví dụ

The scammer fleeced unsuspecting individuals by selling fake charity tickets.

Kẻ lừa đảo đã lừa bịp những người không ngờ bằng cách bán vé từ thiện giả mạo.

The fraudulent company fleeced customers with inflated prices for basic services.

Công ty gian lận đã lừa bịp khách hàng bằng giá cả thổi phồng cho các dịch vụ cơ bản.

02

Che như thể bằng một chiếc lông cừu.

Cover as if with a fleece

Ví dụ

The organization aims to fleece the vulnerable population for profit.

Tổ chức nhằm lừa dối dân số yếu đuối vì lợi nhuận.

Some scammers try to fleece unsuspecting individuals through online schemes.

Một số kẻ lừa đảo cố gắng lừa dối những người không nghi ngờ thông qua các kế hoạch trực tuyến.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Fleece

Không có idiom phù hợp