Bản dịch của từ Guide trong tiếng Việt

Guide

VerbNoun [U/C]

Guide Verb

/ɡaɪd/
/ɡaɪd/
01

Hướng dẫn, chỉ dẫn

Guided instructions

Ví dụ

The teacher guides students in group activities.

Giáo viên hướng dẫn học sinh trong các hoạt động nhóm.

The tour guide explained the historical significance of the site.

Hướng dẫn viên du lịch giải thích ý nghĩa lịch sử của địa điểm.

02

Chỉ hoặc chỉ đường đến (ai đó)

Show or indicate the way to (someone)

Ví dụ

She guides tourists around the city.

Cô ấy dẫn dắt du khách khám phá thành phố.

The volunteer guides newcomers in the community center.

Người tình nguyện hướng dẫn người mới tới trung tâm cộng đồng.

03

Chỉ đạo hoặc ảnh hưởng đến hành vi hoặc sự phát triển của.

Direct or influence the behaviour or development of.

Ví dụ

Parents guide their children in making important life decisions.

Cha mẹ hướng dẫn con cái trong việc đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Teachers guide students on the path to academic success.

Giáo viên hướng dẫn học sinh trên con đường đến thành công học vấn.

Kết hợp từ của Guide (Verb)

CollocationVí dụ

Serve to guide

Phục vụ để hướng dẫn

Social norms serve to guide behavior in a community.

Quy tắc xã hội phục vụ để hướng dẫn hành vi trong cộng đồng.

Try to guide

Cố gắng dẫn dắt

Parents try to guide their children in making good decisions.

Cha mẹ cố gắng hướng dẫn con cái trong việc ra quyết định tốt.

Help (to) guide

Hướng dẫn

Volunteers help to guide newcomers in the community center.

Tình nguyện viên giúp hướng dẫn người mới tới trung tâm cộng đồng.

Guide Noun

/gˈɑɪd/
/gˈɑɪd/
01

Một cấu trúc hoặc dấu hiệu chỉ đạo chuyển động hoặc định vị của một vật nào đó.

A structure or marking which directs the motion or positioning of something.

Ví dụ

The guide led tourists through the historic city center.

Hướng dẫn viên dẫn khách du lịch qua trung tâm thành phố lịch sử.

Follow the guide to explore the museum exhibits.

Theo hướng dẫn để khám phá các triển lãm bảo tàng.

02

Người đưa ra lời khuyên cho người khác, đặc biệt trong các vấn đề về hành vi hoặc niềm tin.

A person who advises others, especially in matters of behaviour or belief.

Ví dụ

The social worker acted as a guide for the new immigrants.

Người làm việc xã hội đã làm hướng dẫn cho người nhập cư mới.

The guide at the museum provided insightful information to visitors.

Người hướng dẫn tại bảo tàng cung cấp thông tin sâu sắc cho khách tham quan.

03

Người chỉ đường cho người khác, đặc biệt là người làm công việc dẫn đường cho khách du lịch xung quanh các địa điểm tham quan.

A person who shows the way to others, especially one employed to show tourists around places of interest.

Ví dụ

The guide led the tourists through the historical landmarks.

Hướng dẫn viên dẫn khách du lịch qua các di tích lịch sử.

The museum guide shared fascinating stories about the artifacts.

Người hướng dẫn bảo tàng chia sẻ câu chuyện hấp dẫn về các hiện vật.

04

Là thành viên của hiệp hội hướng dẫn.

A member of the guide association.

Ví dụ

She became a guide to help young girls in the community.

Cô ấy trở thành một hướng dẫn để giúp các cô gái trẻ trong cộng đồng.

The guide organized a camping trip for the local scouts.

Người hướng dẫn tổ chức một chuyến cắm trại cho các hướng đạo địa phương.

Kết hợp từ của Guide (Noun)

CollocationVí dụ

Pronunciation guide

Hướng dẫn phát âm

The pronunciation guide helped with the correct intonation.

Hướng dẫn phát âm giúp với cách ngữ điệu chính xác.

Quick guide

Hướng dẫn nhanh

Follow this quick guide for social media etiquette.

Tuân theo hướng dẫn nhanh này về phép tắc trên mạng xã hội.

Holiday guide

Hướng dẫn du lịch

The holiday guide recommended the best restaurants in the area.

Hướng dẫn du lịch đã khuyến nghị những nhà hàng tốt nhất trong khu vực.

Useful guide

Hướng dẫn hữu ích

A useful guide can help newcomers navigate the social scene.

Một hướng dẫn hữu ích có thể giúp người mới điều hướng cảnh xã hội.

Rough guide

Hướng dẫn sơ bộ

The rough guide suggested visiting local markets for authentic experiences.

Hướng dẫn sơ bộ gợi ý thăm các chợ địa phương để trải nghiệm chân thực.

Mô tả từ

“guide” thỉnh thoảng xuất hiện ở các kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing Task 2 với đa dạng chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “hướng dẫn, chỉ dẫn” (ví dụ tỷ lệ xuất hiện ở kỹ năng Reading là 9 lần/183396 và ở kỹ năng Speaking là 12 lần/185614 từ được sử dụng). Tuy nhiên, từ “guide” gần như không xuất hiện ở kỹ năng Writing Task 1 với nghĩa tương tự. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “guide” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết luận trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

4.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Guide

Không có idiom phù hợp