Bản dịch của từ Tolerance trong tiếng Việt

Tolerance

Noun [U/C]

Tolerance Noun

/tˈɑlɚn̩s/
/tˈɑləɹn̩s/
01

Khả năng hoặc sự sẵn lòng chấp nhận sự tồn tại của những quan điểm hoặc hành vi mà một người không thích hoặc không đồng tình.

The ability or willingness to tolerate the existence of opinions or behaviour that one dislikes or disagrees with.

Ví dụ

Social media platforms should promote tolerance for diverse viewpoints.

Các nền tảng truyền thông xã hội nên khuyến khích sự dung thứ cho các quan điểm đa dạng.

Educational institutions play a crucial role in fostering tolerance among students.

Các cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng sự dung thứ giữa sinh viên.

02

Mức độ biến thiên cho phép của một đại lượng quy định, đặc biệt là về kích thước của máy hoặc bộ phận.

An allowable amount of variation of a specified quantity, especially in the dimensions of a machine or part.

Ví dụ

The society promotes tolerance towards different beliefs and cultures.

Xã hội khuyến khích sự khoan dung đối với các niềm tin và văn hóa khác nhau.

In a multicultural city, tolerance is essential for peaceful coexistence.

Trong một thành phố đa văn hóa, sự khoan dung là cần thiết để sống hòa bình.

03

Khả năng chịu đựng liên tục khi phải chịu đựng một thứ gì đó như thuốc hoặc điều kiện môi trường mà không có phản ứng bất lợi.

The capacity to endure continued subjection to something such as a drug or environmental conditions without adverse reaction.

Ví dụ

The community showed great tolerance towards immigrants.

Cộng đồng đã thể hiện sự khoan dung lớn đối với người nhập cư.

Tolerance is crucial for harmony in a multicultural society.

Sự khoan dung là quan trọng cho sự hài hòa trong xã hội đa văn hóa.

Kết hợp từ của Tolerance (Noun)

CollocationVí dụ

Degree of tolerance

Mức độ dung nạp

The degree of tolerance towards diversity shapes a harmonious society.

Mức độ dung thứ đối với sự đa dạng tạo nên một xã hội hài hòa.

Tolerance level

Mức độ khoan dung

His tolerance level towards different opinions is impressive.

Mức độ dung tha của anh ta đối với các ý kiến khác nhau rất ấn tượng.

Level of tolerance

Mức độ khoan dung

The level of tolerance towards diversity in the community is high.

Mức độ dung thứ đối với sự đa dạng trong cộng đồng rất cao.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

2.0/8Thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Tolerance

Không có idiom phù hợp