Bản dịch của từ Silly trong tiếng Việt

Silly

AdjectiveNoun [U/C]

Silly Adjective

/sˈɪli/
/sˈɪli/
01

(đặc biệt là phụ nữ, trẻ em hoặc động vật) bất lực; không có khả năng tự vệ.

Especially of a woman child or animal helpless defenceless

Ví dụ

She made a silly mistake during the presentation.

Cô ấy đã mắc một lỗi ngớ ngẩn trong bài thuyết trình.

The silly puppy kept chasing its own tail.

Con chó con ngốc vẫn tiếp tục đuổi theo đuôi của nó.

02

Có hoặc thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc khả năng phán đoán thông thường; vô lý và ngu ngốc.

Having or showing a lack of common sense or judgement absurd and foolish

Ví dụ

Her silly remarks during the meeting embarrassed everyone in the room.

Những lời bình luận ngớ ngẩn của cô ấy trong cuộc họp làm ai cũng xấu hổ trong phòng.

The silly decision to cancel the charity event caused a backlash.

Quyết định ngớ ngẩn hủy sự kiện từ thiện gây ra phản đối.

03

Biểu thị các vị trí chắn bóng rất gần với người đánh bóng.

Denoting fielding positions very close to the batsman

Ví dụ

The silly mid-off fielder took a catch.

Người chơi ở vị trí silly mid-off bắt bóng.

She stood at silly point to stop quick singles.

Cô ấy đứng ở vị trí silly point để ngăn chặn điểm.

Silly Noun

/sˈɪli/
/sˈɪli/
01

Người ngu ngốc (thường được dùng như một cách xưng hô)

A foolish person often used as a form of address

Ví dụ

Don't be a silly, follow the rules.

Đừng ngốc nghếch, tuân thủ quy tắc.

She's such a silly, always making jokes.

Cô ấy thật ngốc, luôn tạo ra những trò đùa.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

2.0/8Thấp
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Silly

/lˈæf wˌʌnsˈɛlf sˈɪli/

Cười như nắc nẻ

To laugh very, very hard.

During the comedy show, everyone laughed themselves silly at the jokes.

Trong buổi hài kịch, mọi người cười rất nhiều với những câu chuyện.