Bản dịch của từ Small trong tiếng Việt

Small

AdjectiveNoun [U/C]Adverb

Small (Adjective)

smɔːl
smɑːl
01

Nhỏ, bé, chật (chỉ không gian) hoặc nhỏ, yếu( chỉ mức độ)

Small, tiny, tight (indicating space) or small, weak (indicating extent)

Ví dụ

The small cafe was packed with only five tables.

Quán cà phê nhỏ chỉ có năm bàn.

Her small voice couldn't be heard over the noisy crowd.

Giọng nói nhỏ của cô ấy không thể nghe thấy giữa đám đông ồn ào.

02

Có kích thước nhỏ hơn bình thường hoặc thông thường.

Of a size that is less than normal or usual.

Ví dụ

She lived in a small apartment in the city.

Cô sống trong một căn hộ nhỏ trong thành phố.

The small group of friends gathered for a picnic.

Một nhóm nhỏ bạn bè tụ tập đi dã ngoại.

03

Tầm thường; không quan trọng.

Insignificant; unimportant.

Ví dụ

She made a small mistake in the social event planning.

Cô đã mắc một sai lầm nhỏ trong việc lập kế hoạch cho sự kiện xã hội.

His small contribution to the social project went unnoticed.

Đóng góp nhỏ của anh ấy cho dự án xã hội đã không được chú ý.

Kết hợp từ của Small (Adjective)

CollocationVí dụ

Fairly small

Tương đối nhỏ

She has a fairly small circle of friends.

Cô ấy có một vòng bạn khá nhỏ.

Relatively small

Tương đối nhỏ

The community center has a relatively small library for members.

Trung tâm cộng đồng có một thư viện tương đối nhỏ cho các thành viên.

Extremely small

Cực kỳ nhỏ

Her social media following is extremely small.

Lượng theo dõi trên mạng xã hội của cô ấy rất nhỏ.

Slightly small

Khá nhỏ

Her apartment is slightly small for hosting large gatherings.

Căn hộ của cô ấy nhỏ hơn một chút để tổ chức các buổi tụ tập lớn.

A little small

Một chút nhỏ

She has a little small apartment in the city.

Cô ấy có một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố.

Small (Noun)

smˈɔl
smɑl
01

Các mặt hàng quần áo nhỏ, đặc biệt là đồ lót.

Small items of clothing, especially underwear.

Ví dụ

She folded the smalls before putting them in the drawer.

Cô gấp những chiếc túi nhỏ lại trước khi cất chúng vào ngăn kéo.

The store sells a variety of smalls for women and men.

Cửa hàng bán nhiều loại túi nhỏ dành cho phụ nữ và nam giới.

02

Một khoản tiền thưởng hoặc một món quà nhỏ bằng tiền.

A gratuity or small gift of money.

Ví dụ

He left a small for the waiter at the restaurant.

Anh ấy để lại một khoản tiền nhỏ cho người phục vụ tại nhà hàng.

Giving a small is a common practice in some cultures.

Tặng một khoản nhỏ là một thói quen phổ biến ở một số nền văn hóa.

Small (Adverb)

smˈɔl
smɑl
01

Thành từng miếng nhỏ.

Into small pieces.

Ví dụ

She cut the cake small for the children's party.

Cô cắt chiếc bánh nhỏ cho bữa tiệc của trẻ em.

He spoke small about his achievements during the interview.

Anh ấy nói nhỏ về thành tích của mình trong cuộc phỏng vấn.

Mô tả từ

“small” xuất hiện rất thường xuyên ở kỹ năng Writing Task 1 và Task 2 với đa dạng chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “nhỏ bé, chật chội” khi chỉ không gian hoặc “nhẹ, yếu” khi chỉ mức độ (ví dụ tỷ lệ xuất hiện ở kỹ năng Writing Task 1 là 27 lần/14894 và ở kỹ năng Writing Task 2 là 24 lần/15602 từ được sử dụng). Từ “small” cũng thường xuất hiện trong các kỹ năng còn lại với nghĩa tương tự (ví dụ tỷ lệ xuất hiện ở kỹ năng Speaking là 83 lần/185614 từ được sử dụng). Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “small” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

6.0/8Cao
Listening
Cao
Speaking
Cao
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Cao
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Small

smˈɔl tʃˈeɪndʒ

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng

An insignificant person.

He's just a small change in the grand scheme of things.

Anh ấy chỉ là một thằng không đáng kể trong kế hoạch lớn.

smˈɔl fɹˈaɪ

Cá con tép riu

Unimportant people.

In the social hierarchy, small fry are often overlooked and undervalued.

Trong bảng xã hội, những người không quan trọng thường bị bỏ qua và đánh giá thấp.