Bản dịch của từ Estate trong tiếng Việt

Estate

Noun [C]Noun [U/C]

Estate (Noun Countable)

ɪˈsteɪt
ɪˈsteɪt
01

Tài sản, bất động sản

Assets, real estate

Ví dụ

She inherited a vast estate from her wealthy grandparents.

Cô được thừa kế một khối tài sản rộng lớn từ ông bà giàu có của mình.

The royal family owns a grand estate in the countryside.

Gia đình hoàng gia sở hữu một điền trang lớn ở nông thôn.

Kết hợp từ của Estate (Noun Countable)

CollocationVí dụ

Freehold estate

Tài sản địa ốc tự do

She inherited a freehold estate from her grandparents.

Cô ấy thừa kế một tài sản đất đai trọn đời từ ông bà.

Big estate

Bất động sản lớn

Her family owns a big estate in the countryside.

Gia đình cô ấy sở hữu một tài sản lớn ở nông thôn.

Large estate

Tài sản lớn

The wealthy businessman owned a large estate in the countryside.

Người đàn ông giàu có sở hữu một tài sản lớn ở nông thôn.

Taxable estate

Tài sản chịu thuế

The taxable estate includes assets like property and investments.

Tài sản chịu thuế bao gồm tài sản như bất động sản và đầu tư.

Palatial estate

Biệt thự hoành tráng

The celebrity owned a palatial estate in beverly hills.

Ngôi sao sở hữu một biệt thự xa hoa tại beverly hills.

Estate (Noun)

ɛstˈeit
ɪstˈeit
01

Một trạng thái, thời kỳ hoặc điều kiện cụ thể trong cuộc sống.

A particular state, period, or condition in life.

Ví dụ

He inherited a large estate from his wealthy uncle.

Anh ấy thừa kế một tài sản lớn từ người chú giàu có của mình.

The royal family's estate includes multiple castles and vast lands.

Tài sản của gia đình hoàng gia bao gồm nhiều lâu đài và đất đai rộng lớn.

02

Một giai cấp hay trật tự được coi là tạo thành một bộ phận của cơ thể chính trị, cụ thể (ở anh), một trong ba nhóm cấu thành nên nghị viện, bây giờ là lords spiritual (người đứng đầu giáo hội), lords tạm thời (quý tộc), và cộng đồng. chúng còn được gọi là ba đẳng cấp.

A class or order regarded as forming part of the body politic, in particular (in britain), one of the three groups constituting parliament, now the lords spiritual (the heads of the church), the lords temporal (the peerage), and the commons. they are also known as the three estates.

Ví dụ

The British Parliament consists of the Lords spiritual, Lords temporal, and Commons.

Quốc hội Anh bao gồm Thượng nghị viện tinh thần, Thượng nghị viện thời vụ và Hạ nghị viện.

The three estates play different roles in the legislative process.

Ba đẳng cấp đóng vai trò khác nhau trong quá trình lập pháp.

03

Một vùng đất rộng lớn trong nước, thường có một ngôi nhà lớn, thuộc sở hữu của một cá nhân, gia đình hoặc tổ chức.

An extensive area of land in the country, usually with a large house, owned by one person, family, or organization.

Ví dụ

The royal family owns a vast estate in the countryside.

Hoàng gia sở hữu một lãnh địa rộng lớn ở nông thôn.

The billionaire businessman purchased an expansive estate for his retirement.

Nhà doanh nhân tỷ phú mua một lãnh địa rộng lớn cho việc nghỉ hưu của mình.

04

Tất cả tiền bạc và tài sản thuộc sở hữu của một người cụ thể, đặc biệt là khi chết.

All the money and property owned by a particular person, especially at death.

Ví dụ

Her estate was divided among her children after her passing.

Tài sản của cô ấy được chia đều cho con cái sau khi cô qua đời.

The wealthy businessman's estate included multiple luxurious properties.

Tài sản của doanh nhân giàu có bao gồm nhiều tài sản xa xỉ.

Kết hợp từ của Estate (Noun)

CollocationVí dụ

Sprawling estate

Khu đô thị rộng lớn

The sprawling estate hosted a charity event for the community.

Khu đất rộng lớn tổ chức sự kiện từ thiện cho cộng đồng.

Industrial estate

Khu công nghiệp

The new industrial estate created many job opportunities in the area.

Khu công nghiệp mới tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong khu vực.

Big estate

Bất động sản lớn

She inherited a big estate from her wealthy grandparents.

Cô ấy thừa kế một tài sản lớn từ ông bà giàu có của mình.

Trading estate

Khu công nghiệp

The new trading estate boosted local businesses and created jobs.

Khu công nghiệp mới thúc đẩy doanh nghiệp địa phương và tạo việc làm.

Law estate

Bất động sản pháp lý

Law estate is crucial for social order and justice.

Bất động sản pháp lý quan trọng cho trật tự xã hội và công bằng.

Mô tả từ

"estate" thường xuất hiện ở 2 kỹ năng Listening và Reading với các chủ đề như Nhà ở, Kinh tế nhằm diễn đạt nghĩa " tài sản, bất động sản”(ví dụ tỷ lệ xuất hiện trong Listening 9 lần/148371 từ được sử dụng). Tuy nhiên, từ này không thường được sử dụng trong kỹ năng Writing Task 1. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “estate” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong đọc, nghe hiểu, nói và viết luận IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

5.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Estate

Không có idiom phù hợp