Bản dịch của từ Capital trong tiếng Việt

Capital

Noun [C]AdjectiveInterjectionNoun [U/C]

Capital Noun Countable

/ˈkæp.ɪ.təl/
/ˈkæp.ə.t̬əl/
01

Thủ đô

Capital

Ví dụ

New York City is a bustling capital of culture and finance.

Thành phố New York là thủ đô nhộn nhịp về văn hóa và tài chính.

The company invested a large amount of capital in expanding globally.

Công ty đã đầu tư một lượng vốn lớn để mở rộng trên toàn cầu.

Kết hợp từ của Capital (Noun Countable)

CollocationVí dụ

Great capital

Độ lớn tuyệt vời

Tokyo is a great capital known for its bustling social scene.

Tokyo là một thủ đô lớn được biết đến với cuộc sống xã hội sôi động.

Japanese capital

Thủ đô nhật bản

Tokyo is the japanese capital.

Tokyo là thủ đô của nhật bản.

Share capital

Vốn cổ phần

The company increased its share capital to expand operations.

Công ty tăng vốn cổ phần để mở rộng hoạt động.

Risk capital

Vốn rủi ro

Investors provide risk capital to support social entrepreneurship projects.

Nhà đầu tư cung cấp vốn rủi ro để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp xã hội.

Provincial capital

Tỉnh lỵ

The provincial capital of ontario is toronto.

Thủ đô tỉnh ontario là toronto.

Capital Adjective

/kˈæpɪtl̩/
/kˈæpɪtl̩/
01

Xuất sắc.

Excellent.

Ví dụ

She made a capital impression at the social gathering.

Cô ấy tạo ấn tượng xuất sắc tại buổi tụ tập xã hội.

His capital speech captivated the audience during the event.

Bài phát biểu xuất sắc của anh ấy thu hút khán giả trong sự kiện.

02

(của một chữ cái trong bảng chữ cái) có kích thước lớn và có dạng dùng để bắt đầu câu và tên.

(of a letter of the alphabet) large in size and of the form used to begin sentences and names.

Ví dụ

The capital letter 'A' is commonly used in names.

Chữ cái in hoa 'A' thường được sử dụng trong tên.

She wrote her essay with neat capital letters throughout.

Cô ấy viết bài luận của mình bằng chữ cái in hoa gọn gàng.

03

(về một hành vi phạm tội hoặc buộc tội) có thể bị phạt tử hình.

(of an offence or charge) liable to the death penalty.

Ví dụ

The defendant faced a capital punishment for the crime committed.

Bị cáo đối diện với một hình phạt tử hình vì tội phạm đã phạm phải.

The capital offense shocked the entire community due to its severity.

Tội phạm có khả năng bị tử hình đã khiến cả cộng đồng hoàn toàn bàng hoàng vì tính nghiêm trọng của nó.

Capital Interjection

/kˈæpɪtl̩/
/kˈæpɪtl̩/
01

Được sử dụng để thể hiện sự chấp thuận, sự hài lòng hoặc niềm vui.

Used to express approval, satisfaction, or delight.

Ví dụ

Capital! You did a fantastic job organizing the charity event.

Tuyệt vời! Bạn đã làm một công việc tuyệt vời tổ chức sự kiện từ thiện.

Capital news! The community center received a generous donation.

Tin tuyệt vời! Trung tâm cộng đồng nhận được một khoản quyên góp hào phóng.

Capital Noun

/kˈæpɪtl̩/
/kˈæpɪtl̩/
01

Phần riêng biệt, thường rộng hơn ở đầu cột hoặc cột.

The distinct, typically broader section at the head of a pillar or column.

Ví dụ

The capital of France is Paris.

Thủ đô của Pháp là Paris.

The capital of Japan is Tokyo.

Thủ đô của Nhật Bản là Tokyo.

02

Của cải dưới dạng tiền hoặc tài sản khác thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức hoặc sẵn có cho mục đích như thành lập công ty hoặc đầu tư.

Wealth in the form of money or other assets owned by a person or organization or available for a purpose such as starting a company or investing.

Ví dụ

The government allocated more capital for education programs this year.

Chính phủ đã phân bổ thêm vốn cho các chương trình giáo dục trong năm nay.

She invested her capital in a new business venture.

Cô ấy đã đầu tư vốn vào một dự án kinh doanh mới.

03

Một chữ cái có kích thước và hình thức được sử dụng để bắt đầu câu và tên.

A letter of the size and form used to begin sentences and names.

Ví dụ

The capital 'P' is used to start the word 'Paris'.

Chữ cái in hoa 'P' được sử dụng để bắt đầu từ 'Paris'.

Always remember to use a capital at the beginning of sentences.

Luôn nhớ sử dụng chữ in hoa ở đầu câu.

04

Thành phố hoặc thị trấn có chức năng là trụ sở chính phủ và trung tâm hành chính của một quốc gia hoặc khu vực.

The city or town that functions as the seat of government and administrative centre of a country or region.

Ví dụ

Washington D.C. is the capital of the United States.

Washington D.C. là thủ đô của Hoa Kỳ.

London serves as the capital of the United Kingdom.

London là thủ đô của Vương quốc Anh.

Kết hợp từ của Capital (Noun)

CollocationVí dụ

State capital

Thủ đô

The state capital of california is sacramento.

Thủ đô tiểu bang california là sacramento.

Financial capital

Vốn tài chính

New york city is known for its financial capital status.

New york city nổi tiếng với tư cách vốn tài chính.

British capital

Thủ đô anh

London is the british capital.

London là thủ đô của anh.

Regional capital

Thủ phủ vùng

The regional capital of new york is albany.

Thủ đô vùng của new york là albany.

Knowledge capital

Vốn tri thức

Knowledge capital is crucial for social development in communities.

Vốn kiến thức là rất quan trọng cho sự phát triển xã hội trong cộng đồng.

Mô tả từ

“capital” thường xuất hiện ở kỹ năng Listening, Reading, Speaking, Writing Task 1 với đa dạng các chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “thủ đô” (ví dụ tỷ lệ xuất hiện trong kỹ năng Writing Task 1 là 4 lần/14894 từ và Reading là 13 lần/183396 từ được sử dụng). Riêng với kỹ năng Writing Task 2 thì từ này hầu như không được sử dụng. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “capital” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

4.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Trung bình
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Capital

Không có idiom phù hợp