Bản dịch của từ Jehovah trong tiếng Việt

Jehovah

Noun [U/C]

Jehovah Noun

/dʒəhˈoʊvə/
/dʒɪhˈoʊvə/
01

Tên của chúa được dùng trong kinh thánh

A name for god as used in the bible

Ví dụ
Được tạo bởi ZIM AI

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Jehovah

Không có idiom phù hợp